KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

KRVAAF logo LT RGB

  Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo pradžia siekia 1944-uosius metus, kai buvo  įkurtas Alytaus apskrities valstybinis archyvas. Jo pirmoji buveinė buvo Alytaus apskrities (vėliau rajono) DŽDT vykdomojo komiteto patalpose adresu: K. Požėlos g. 23, Alytus. Archyvas buvo pavaldus Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariatui (nuo 1946 metų - Vidaus reikalų ministerija).

  Vadovaujantis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisaro 1944 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.19 „Dėl Vidaus reikalų liaudies komisariato apskričių valstybinių archyvų veiklos atkūrimo“ ir po to sekusiu vietinės valdžios teisės aktu – Alytaus apskrities vykdomojo komiteto 1945 m. balandžio 29 d. nutarimu  Nr. 4/73 „Dėl sąjunginio SSSR archyvinio fondo dokumentinės medžiagos surinkimo ir perdavimo į apskrities valstybinį archyvą“ pradėta rinkti išlikusius dokumentus:  sudarytus  nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu bei sovietinės bei vokiečių okupacijų metu, spręstas klausimas dėl Archyvo patalpų, pradėtas priimtų dokumentų tvarkymas, rūpintasi dokumentų saugumo užtikrinimu ir kt..

 

 23  22 1  22 2

 

 

Alytaus apskrities valstybinio archyvo 1946 m. III ketvirčio veiklos planas.

KRVA AF, f. 115, ap. 1, b. 4, l. 4-5

 Pirmojo archyvo Alytuje direktoriaus Albinas Žambos gyvenimo aprašymas, esantis Alytaus apskrities DŽDT VK tarnautojų asmens byloje. 1945 m.
KRVA AF, f. 26, ap. 3, b. 1, l. 139, 140

 

  Po 1950 m. įvykusios administracinės teritorinės reformos Archyvas pavadintas Alytaus rajono valstybiniu archyvu.

  Iki 1954 m. Archyvas priklausė Lietuvos SSR VRM archyvų skyriui, o nuo 1954 m.  tapo pavaldus Alytaus rajono darbo žmonių deputatų vykdomajam komitetui, tačiau kaip ir kitiems Lietuvoje tuo metu veikusiems rajonų valstybiniams archyvams, organizacinis metodinis vadovavimas paliktas Vidaus reikalų ministerijai.

 Vadovaujantis Lietuvos SSR Ministrų tarybos 1963 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 640, 1964 m. sausio 1 d. panaikintas Alytaus rajono valstybinis archyvas ir įkurtas Lietuvos SSR Centrinio valstybinio archyvo Alytaus filialas (toliau – CVA filialas), kuris buvo pavaldus Archyvų valdybai prie Lietuvos SSR Ministrų tarybos. Naujai sukurto filialo zonai priskirti Alytaus, Eišiškių, Lazdijų, Varėnos rajonai ir Druskininkų miestas. Centriniam valstybės archyvui buvo perduoti  Nepriklausomos Lietuvos bei vokiečių okupacijos laikotarpiu veikusių įstaigų, organizacijų dokumentai, o personalo dokumentai grąžinti įmonėms ir įstaigoms.

 Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Archyvo pavadinimas dar keletą kartų keitėsi:

1990-07-25 - 1993-05-28 - Alytaus valstybinis archyvas;

1993-05-28 – 1997-03-07 - Alytaus apygardos archyvas;

1997-03-07 – 2016-12-31 - Alytaus apskrities archyvas;

nuo 2017-01-01 - Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialas.

Saugomi dokumentai sudaro 2 kompleksus:

Sovietų okupacijos laikotarpio (1944 –1990 m. kovo 10 d.) dokumentų kompleksas sudaro didesniąją saugomų dokumentų dalį. Tai Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų miesto, Lazdijų miesto ir rajono, Varėnos miesto ir rajono valstybės ir vietos savivaldos institucijų bei įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos dokumentai. Archyve sukaupta ir saugoma šio laikotarpio dabartinės Alytaus apskrities teritorijoje veikusių vietos savivaldos institucijų: miestų, rajonų, apylinkių Darbo žmonių deputatų tarybų (nuo 1977 m. - Liaudies deputatų tarybų) vykdomųjų komitetų dokumentai, teismų, notarinių kontorų, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos įstaigų, pramonės įmonių, žemės ūkio įmonių: mašinų - traktorių stočių, tarybinių ūkių, kolūkių dokumentai. 

 

 20  21

 

 Alytaus mokytojų seminarijos Mokytojų tarybos 1944 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolas. Dalyvių sąraše Adolfo Ramanausko pavardė.

KRVA AF, f. 34, ap. 1, b. 3, l. 5-6

 Alytaus mokytojų seminarijos 1944 m. sausio mėn. algų lapas, kuriame pažymėtas mokytojas Adolfas Ramanauskas.

KRVA AF, f. 34, ap. 5, b. 4, l. 10-11

 

 24 1 24 2
 
 Alytaus rajono kolūkio „Lenino keliu“ valdybos pirmininko 1956 m. vasario 21 d. ataskaitinis pranešimas. KRVA AF, f. 398, ap. 1, b. 21, l. 1


  Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m. kovo 11 d.)
dokumentų kompleksas dar tik kuriamas. Šiuo metu jau sukauptus šio laikotarpio dokumentų fondus sudaro apylinkių tarybų ir viršaičių dokumentai, apylinkių agrarinių reformų tarnybų dokumentai (juose atsispindi nuosavybės teisių į turėtą žemę atkūrimo procesų pradžia, kolektyvinių ūkių veiklos kardinalių pasikeitimų, reformų pradžia), savivaldos institucijų – Alytaus ir Druskininkų miestų, Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių administracijų 1990-1998 m. dokumentai (juose atsispindi po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo sudėtingi vietos savivaldos institucijų priimti sprendimai, susiję su dideliais pertvarkymais ekonomikoje, ūkyje, ekonominės blokados laikmečiu), 1995-2010 m. funkcionavusios Alytaus apskrities viršininko administracijos nuolat saugomi veiklos dokumentai. KRVA Alytaus filiale taip pat saugomi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus apskrities teritorijoje esančių apylinkių teismų, miškų urėdijų, Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Alytaus teritorinės darbo biržos, Alytaus teritorinės ligonių kasos, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Alytaus kolegijos, Daugų technologijos ir verslo mokyklos ir kai kurių kitų mokyklų bei gimnazijų veiklos dokumentai.

 

 29  28 30

 

 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Alytaus Tarybos pirmininko V. Kolesnikovo 1989 m. vasario 13 d. pareiškimas Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos VK dėl Vasario 16-osios paminėjimo“.

KRVA AF, f. 15, ap. 1, b. 2418, l. 10

 Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto
1989 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. 96
„Dėl Laisvės statulos atstatymo ... 4 punktas“

KRVA AF, f. 15, ap. 1, b. 2386, l. 19

 Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1990 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 14 „Dėl A. Juozapavičiaus atminties įamžinimo“.

KRVA AF, f. 822, ap. 1, b. 2, l. 26

 

 25  26

 

 Alytaus miesto tarybos 1990 m. gegužės 4 d. sprendimas
„Dėl D. Kurtinaičio išrinkimo miesto tarybos pirmininku.
(Pirmasis Alytaus miesto Tarybos pirmininkas po
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo). KRVA AF, f. 823, ap. 1, b. 1, l. 31
 Alytaus miesto tarybos 1990 m. birželio 12 d. sprendimas
„Dėl Alytaus miesto mero išrinkimo“.
(Pirmasis meras po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo).
KRVA AF, f. 823, ap. 1, b. 1, l. 107

 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima