KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

ARCHYVAS - ATRASTI, IŠSAUGOTI, PRISIMINTI

Kaunas

Istorinės aplinkybės lėmė savitą Kauno regioninio valstybės archyvo vietą Lietuvos valstybės archyvų sistemoje. 1843 m. buvo įkurta Kauno gubernija, į kurios sudėtį įėjo didžioji dalis dabartinės Lietuvos teritorijos. Kaune rezidavo Kauno gubernijos gubernatoriai, čia įsikūrė Kauno gubernatoriaus kanceliarija, gubernijos valdyba ir kitos carinės Rusijos administracijos institucijos ir įstaigos...

Skaitykite daugiau

Alytus

Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo pradžia siekia 1944-uosius metus, kai buvo įkurtas Alytaus apskrities valstybinis archyvas. Jo pirmoji buveinė buvo Alytaus apskrities (vėliau rajono) DŽDT vykdomojo komiteto patalpose adresu: K. Požėlos g. 23, Alytus. Archyvas buvo pavaldus Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariatui (nuo 1946 metų - Vidaus reikalų ministerija). Vadovaujantis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisaro 1944 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.19 „Dėl Vidaus reikalų liaudies komisariato apskričių valstybinių archyvų veiklos atkūrimo“ ir po to sekusiu vietinės valdžios teisės aktu – Alytaus apskrities vykdomojo komiteto 1945 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 4/73 „Dėl sąjunginio SSSR archyvinio fondo dokumentinės medžiagos surinkimo ir perdavimo į apskrities valstybinį archyvą“ pradėta rinkti išlikusius dokumentus...

Skaitykite daugiau

Marijampolė

Svarbių dokumentų ir archyvų saugojimo tradicija Marijampolėje siekia XVIII a. vidurį, kai čia, prie Šešupės, Prienų seniūnas Butleris pasistatė Kvietiškio dvarą, pradėjo kurti miestelį ir marijonų vienuolyną. Vienuoliai rašė Marijampolės vienuolyno kroniką (šiuo metu ji saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve), kurioje atsispindėjo ne tik kasdieniai vienuolyno reikalai, bet ir kitos to meto aktualijos: Ketverių metų seimo nustatyti mokesčiai, 1795 ir 1831 metų sukilimai, prūsų valdžios veiksmai po Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo, prancūzų kariuomenės buvimas Marijampolėje 1807 m. ir t. t. Pirmoji žinia apie Marijampolės apskrityje veikusį archyvą yra 1941 m. gegužės 28 d. raštas įstaigoms...

Skaitykite daugiau

KAS YRA ARCHYVAS?

Pats žodis „archyvas“ yra kildinamas iš senovės lotynų kalbos žodžio archivum, o šis – iš graikų kalbos žodžio archaios – senovinis. Istoriškai seniausia, ankstyviausia sąvokos archyvas reikšmė buvusi „vieta, kur laikomi valstybiniai dokumentai“. Senovės Romoje žodis archyvas reiškė vietą, kur saugomi aktai ir dokumentai specialiems tikslams: kad būtų išleisti, tiriami ir kopijuojami. Nusakyti vietai, kur saugomi dokumentai, romėnai įvairiais laikotarpiais vartojo tris terminus. Pirmasis – jau minėtas sulotynintas graikiškas žodis „archivum“ – buvo pradėtas vartoti tik II a. po Kr. ir išnyko Justiniano Didžiojo laikais...

Skaitykite daugiau

VIRTUALŪS ARCHYVO LABIRINTAI

Naujienos

Mūsų tikslas tapti gyvu ir atviru Archyvu, nes tik taip galėsime sukaupti ir išsaugoti. Taigi, organizuojame ekskursijas, rengiame parodas ir stengiamės kuo plačiau atverti duris. Čia rasite žinias ir žinutes apie mūsų parodas, veiklas ir kitas įdomybes.

Skaitykite...

Skelbimų lipinimo biuras

Pristatome 1935-1936 metų afišas ir skelbimus, saugomus Kauno miesto savivaldybės dokumentų fonde. Tuo metu - 1935 m. balandžio 16 d. Kauno miesto savivaldybė pranešė Kauno miesto ir priemiesčių gyventojams, kad skelbimų lipinimo reikalas Kauno mieste yra perduotas koncesijos pamatais Kauno miesto Skelbimų biurui.

Skaitykite...

Archyviniai pokalbiai

Klauskite, pasistengsime atsakyti į iškilusius ir rūpimus klausimus! Juk tik dalyvaudami pokalbyje ar diskusijoje, galime rasti geriausią sprendimą ir dirbti geriau. Taip pat raskite atsakymus į jau užduotus klausimus.

Skaitykite...

Padėkite išsaugoti istoriją

Turite vertingų bet nereikalingų dokumentų, norėtumėte, kad jie būtų įtraukti į Nacionalinį dokumentų fondą? Pasitarkite su archyvarais ir prisidėkite prie mūsų visų istorijos išsaugojimo.

Skaitykite...

2021 metų vasario 26 d. pristatoma virtuali paroda "Faktai, artefaktai, žmonės"

Minėdamas Archyvų metus Kauno regioninis valstybės archyvas pristato virtualią dokumentų parodą ,,Faktai, artefaktai, žmonės“.  Parodos rengėja ir kuratorė - Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Ambraškienė. Archyvų metų parodai dokumentai parinkti iš visų mūsų Archyve saugomų istorinių laikotarpių nuo XVIII a. pab. iki 1990 m. balandžio mėn. – seniausi, reti, išskirtiniai,  pirmą kartą demonstruojami, vizualūs, įspūdingi savo forma ar turiniu, su netikėtais radiniais, retomis XIX a. pab. –XX a. pr. Kauno gubernijos liaudies mokyklų mokytojų, melamedų (žydų mokytojas), šauktinių nuotraukomis. Demonstruojame seniausius mūsų Archyve saugomus dokumentus: XVIII a. pab. Pažaislio kamaldulių vienuolyno vienuolių vaistų receptus, 1788 m. Kauno miesto inventorių, 1816 - 1818 m. Kauno miestiečių revizinius sąrašus, seniausią mūsų Archyve žinomą 1838 m. lietuvių kalba (žemaičių kalba) parašytą testamentą. Parodoje eksponuojami ir draudžiamosios lietuviškos spaudos leidiniai,  XIX a. teismų bylose pasitaikantys daiktiniai įrodymai, Žemaitijos bajorų Orvidų giminės XV- XVIII a. genealoginis medis, XVIII a. pab. Kauno magistrato knyga, kurioje įrašyta 1794 m. gegužės 1 d. Kauno miesto piliečių (miestiečių ir bajorų) priesaika Vilniuje  rezidavusiai sukilimo vadovybei – Lietuvos Aukščiausiajai Tautinei Tarybai. Storiausia 1856 metų Kauno gubernijos valdybos protokolų byla (3357 lapai) ir toliau ,,laukia“ savo skaitytojų.

 Su paroda galite susipažinti čia:  Aktualijai 2021 metų sausio 14 d. vyko virtualus Archyvų metų atidarymo renginys

Lygiai prieš šimtą metų buvo įkurtas pirmasis Lietuvos valstybės archyvas. Praėjus šimtmečiui valstybės archyvų yra devyni. Nepraradę savo aktualumo ir pamatinių vertybių, dinamiški ir modernūs, jie pasitinka Archyvų metus. Jei nespėjote pamatyti tiesiogiai Archyvų metų atidarymo, maloniai kviečiame žiūrėti įrašą:

 

 Kvietimas

 


Virtuali paroda "Kauno priemiesčių istorija. Šančiai"

Parodų ciklą apie Kauno priemiesčius tęsiamas lapkričio mėnesį visuomenei pristatyta virtualia paroda “Kauno priemiesčių istorija. Šančiai”. Šančiai - karinis ir pramoninis priemiestis - kaip vietovė istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XIX a. pradžios. Parodoje pristatomi XIX a. – XX a. pr. Kauno gubernijos laikotarpio ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpio dokumentai, saugomi Kauno regioniniame valstybės archyve ir Lietuvos centriniame valstybės archyve, kurie, tikimės, suteiks naujų žinių Šančių istorijos gerbėjams ir visiems besidomintiems mūsų praeitimi. 

 

 Su paroda galite susipažinti čia:    Sanciaiisoro

 


Virtuali paroda ,,Kaunas Steigiamojo Seimo metais”

Parodoje pristatome visą eilę unikalių Kauno regioniniame valstybės archyve saugomų dokumentų (Steigiamojo Seimo narių asmens dokumentų, kurie buvo pateikti Lietuvos Respublikos piliečio vidaus pasams gauti: Rusijos imperijos pasai, Oberosto pasai, Lietuvos užsienio ir diplomatiniai pasai ir kt.). Kadangi Steigiamasis Seimas truko daugiau kaip dvejus metus ir vyko Kaune, parodoje pristatome ir Kauno gyvenimą tuo laikotarpiu. Sudėtingas ir permainingas Lietuvos valstybės kūrimasis, o tuo pačiu ir karo metas tiesiogiai turėjo įtakos ir Kauno miesto gyvenimui, neišvengiamai palietė visas jo sritis. Kauno miesto savivaldybės ir jos skyrių 1920-1922 metų dokumentai atskleidžia, su kokiomis problemomis ir rūpesčiais susidūrė to meto miesto valdžia, kaip ji sprendė miesto atstatymo, ūkio, gerbūvio ir kitus klausimus, kaip klostėsi santykiai su centrinės valdžios institucijomis. Steigiamojo Seimo laikotarpiu rinkimai į Kauno miesto Tarybą vyko du kartus: 1920 ir 1921 m. Rinkimuose dalyvavo įvairios politinės partijos ir organizacijos. Pagrindinės savivaldybės veiklos sritys ir kompetencijos buvo numatytos 1919 metų Savivaldybių įstatyme - švietimas, socialinė veikla, sveikatos apsaugos organizavimas, milicijos sudarymas, karo metu pasitraukusių ir negrįžusių savininkų turto perėmimas ir apsauga, miesto gyventojų aprūpinimas maistu, rekvizicijų paskirstymas, kelių ir tiltų priežiūra ir kt. Sudėtingiausia problema buvo lėšų stygius.

 

    Su paroda galite susipažinti čia:   Kandidat sraai Kauno miesto taryb 1920 m liepos 21 22 d KRVA f 219 ap 1 b 78 l 124 

 


Virtuali paroda "Laikinoji sostinė ir Vasario 16 - oji"

Šioje parodoje eksponuojami Kauno regioniniame valstybės archyve saugomi dokumentai iš Kauno miesto savivaldybės, KMS Pasų skyriaus, Kauno miesto pradžios mokyklų inspektoriaus, Kauno miesto Mokesčių inspekcijos, Kauno ,,Aušros“ berniukų valstybinės gimnazijos, Kauno 3-iosios valstybinės gimnazijos bei Archyvo bibliotekos spaudiniai. Parodoje pristatomi dokumentai apima ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų: Saliamono Banaičio, Kazio Bizausko, Prano Dovydaičio, Stepono Kairio, Alfonso Petrulio, Antano Smetonos, Justino Staugaičio, Aleksandro Stulginskio, Jurgio Šaulio, Kazimiero Šaulio, Jokūbo Šerno, Jono Vailokaičio ir Jono Vileišio LR piliečių vidaus pasų korteles, dokumentus, kurių pagrindu buvo išduodami LR piliečių vidaus pasai: tai Oberosto, LR užsienio ir diplomatiniai pasai, dr. Jurgio Šaulio Lietuvos valstybės Tarybos liudijimas, bei kiti dokumentai. Signataro Mykolo Biržiškos veiklą iliustruoja dokumentai iš jo, Kauno ,,Aušros“ berniukų valstybinės gimnazijos direktoriaus, tarnybos bylos. Parodoje nesiekta ir kartu buvo neįmanoma atskleisti visų šių asmenybių visapusiškos veiklos. Pėdsakas, kurį paliko šie veikėjai mūsų istorijoje, yra nesulyginamas su epizodiškais jų veiklą ir gyvenimą Kaune iliustruojančiais dokumentais. 

 Su paroda galite susipažinti čia:  KRVA F 219 ap 1 b 572 l 1 2


  Virtuali paroda "Sveikos visuomenės kūrimo keliu. Sveikatos apsaugos problemos Laikinojoje sostinėje"

 Parodoje demonstruojami Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus veiklos organizavimo dokumentai, Tarybos, gydytojų posėdžių protokolai, skyriaus veiklos ataskaitos, infekcinių ligų statistika, tarnautojų bylos, gydytojų sąrašai ir jų Lietuvos Respublikos vidaus pasų kortelės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno ligoninės ir sanatorijos, žydų ligoninės ,,Bikur Cholim“, įvairių draugijų dokumentai. Svarbiausia skyriaus veiklos sritis buvo likviduoti užkrečiamų ligų epidemijas, rūpintis gyventojų, ypač vaikų ir motinų sveikata. Skyrius taip pat vykdė sanitarinę priežiūrą mieste, rūpinosi sanitariniu visuomenės švietimu.

 

  Su paroda galite susipažinti čia:  KRVA F 218 ap 1 b 860 l 205

 


RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

ARCHYVAS - RAKTAS Į ATEITĮ

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima